Di.6.11.2012

KOLLEGIUM KALKSBURG

 


Heinz Ditsch, voc, acc, säge
Paul Skrepek, voc, guit
Vincenz Wizlsperger, voc, tuba, kamm

Es wird wieder kane Woidviertler gem, kan Lewakaas, ka Beischl,
Blunzn, Gsöchts. Eventuell a Seidl gengs Flamodschal,
sicha a Fiadl gengan Duascht.

http://www.kollegiumkalksburg.at/


20h30 / Eintritt 15,-

back